Wasmoeth Stedelijke Ontwikkeling

Wasmoeth, Gebiedontwikkeling Projectmanagement

Gebiedsontwikkeling / Projectmanagement

Gebiedsmanagement stedelijke vernieuwing Zaanstad

  • Verandermanagement: invoering gebiedsontwikkeling in bedrijfsorganisatie
  • Gebiedsmanagement Nieuw Poelenburg
  • Gebiedsmanagement vernieuwing Rosmolenwijk
  • Gebiedsmanagement vernieuwing Wormerveer-Noord

Projecten

  • Opstellen van een Handreiking Gebiedsontwikkeling voor woningstichting Parteon, met bijzondere aandacht voor de Zaanse opgave en context. Invoering van de Handreiking in de organisatie.
  • Managen van alle gebiedsactiviteiten van Parteon ten behoeve van de wijk Poelenburg in Zaandam-Zuidoost.
  • Afstemming met de andere partijen, vertegenwoordiging namens Parteon in het Opdrachtgeversoverleg.
  • Managen van alle gebiedsactiviteiten van Parteon ten behoeve van de Rosmolenwijk in Zaandam. Formuleren van een strategisch voorstel met verschillende scenario’s voor een herijking van de stedelijke vernieuwingsafspraken.
  • Managen van alle gebiedsactiviteiten van Parteon ten behoeve van Wormerveer-Noord. Voorbereiden bestuurlijk gebiedsdocument (vastgesteld).

Gebiedsontwikkeling Amsterdam Nieuw-West
Totstandbrengen van vernieuwings- en uitwerkingsplannen tbv o.a. Overtoomse Veld en Slotermeer, in opdracht van woningstichting Eigen Haard. Overleg met diverse partijen: gemeente, corporaties, bewonersorganisaties, zorgleveranciers, monumentenorganisaties etc. Met name in Slotermeer een wezenlijke bijdrage geleverd aan de discussie over het zogenaamde Van Eesteren Museum: in hoeverre sloop en renovatie wenselijk en haalbaar is in het licht van zowel volkshuisvesting als cultuur-historische waarden.

Ontwikkeltrajecten Zuid-Holland
Namens woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland. Diverse projecten, vaak in samenwerking met private en publieke partijen, o.a.:
De Triangel te Waddinxveen
Totaal circa 2.850 woningen, in samenwerking met RABO Bouwfonds en gemeente Waddinxveen.
Mede aansturing proces, voeren van onderhandelingen, voorbereiding diverse samenwerkingsafspraken, voorbereiding kwalitatieve uitgangspunten, toetsing financiële haalbaarheid
Korte Akkeren Entree
Projectmanagement van 3 samenhangende herstructureringslocaties in de wijk Korte Akkeren, Gouda, definitiefase. Mede namens corporatie Mozaiek wonen.

Buurtvernieuwing
Projectmanagement Keizerslanden/Landsherenkwartier Deventer, in opdracht van corporatie Ieder 1.

Gebiedsontwikkeling Buurt Ne9en
Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer te Amsterdam, voorbeeldproject vernieuwing Westelijke Tuinsteden, Woningbouwvereniging Het Oosten; inclusief organisatie sessies bewonersateliers.

Na gewonnen prijsvraag
Projectontwikkeling Woningbouwvereniging Het Oosten t.b.v. herontwikkeling delen Zuidelijke IJ-oever te Amsterdam.